Spoločnosť Autoservis Kovohron VD Nová Baňa (ďalej len Prevádzkovateľ) rešpektuje vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov opisuje vaše práva na ochranu vašich osobných údajov a naše povinnosti súvisiace s ich ochranou. Prevádzkovateľ sídli v Slovenskej republike a podlieha európskym zákonom o ochrane osobných údajov, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov.

Rozsah a prijatie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní údajov vykonávané Prevádzkovateľom, kde Prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracovania (Prevádzkovateľ vystupuje ako správca údajov).

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako osobu, ako e-mailová adresa, adresa alebo telefónne číslo atď. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb. Prosíme, nepoužívajte tieto webové stránky ak nesúhlasíte s tým, ako spracovávame osobné údaje podľa tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané. Spracúvame najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, adresu (ulica, PSČ, mesto, štát), telefonický kontakt.

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, ak sa rozhodnete vyplniť niektorý z kontaktných formulárov, alebo formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter).

Osobné údaje nám poskytujete v prípade ak vyplníte Vaše údaje do registračného formulára / e-mailu pre založenie užívateľského konta a tieto údaje nám odošlete.

Osobné údaje nám poskytujete aj v prípade, ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu. Akékoľvek osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov však nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a Prevádzkovateľ sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto osobných údajov spoliehať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania tejto stránky

Prevádzkovateľ môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania webových stránok s prihláseným užívateľským kontom.

Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Prevádzkovateľ môže získavať aj osobné údaje od tretích osôb a tieto osobné údaje kombinovať s osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce osobné údaje:

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Zhromažďujeme a spracovávame údaje, ktoré zdieľate pri kontakte s nami a údaje, ktoré boli vytvorené pri používaní našich služieb.

Keď používate naše webové stránky a komunikujete s nami prostredníctvom emailu, používame cookies a ďalšie technológie sledovania aby sme optimalizovali vašu používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami. Pre viac informácií o tom, ako tieto technológie fungujú a aké s ú vaše práva v tomto kontexte, si prosím, prečítajte informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania.

V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie o vás aj z iných zdrojov. Týmito zdrojmi môžu byť agregátory údajov tretích strán, naši marketingoví partneri, verejné zdroje alebo sociálne siete tretích strán.

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

Prevádzkovateľ za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov užívateľov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Prevádzkovateľ udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom užívateľov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje návštevníkov a užívateľov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

Otázky a kontakty

Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou alebo emailom.

Úpravy tohto Vyhlásenia

Ak dôjde k úprave tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, tu uverejníme revidované vyhlásenie s aktualizovaným dátumom úpravy. Odporúčame vám, aby ste si toto Vyhlásenie pravidelne prezerali. O významných zmenách v našom Vyhlásení, ktoré podstatne zmenia naše postupy ochrany osobných údajov, vás môžeme informovať aj pomocou iných prostriedkov, ako je odoslanie e-mailu alebo uverejnenie oznámenia na našej firemnej webovej stránke alebo na stránkach sociálnych médií a to pred tým, ako zmeny nadobudnú účinnosť.

Posledná aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov prebehla 4. októbra 2021.